Ống kính Canon

   Danh sách ống kính Canon
Một số lưu ý về thuật ngữ:
- Thiết kế ống kính được thể hiện dưới dạng x/y trong đó x là số nhóm thấu kính, y là số thấu kính
- S.S.C.: Super Spectra Coating (tên công thức tráng phủ đa lớp của Canon)
- F min: giá trị khẩu độ nhỏ nhất
- MFD: Minimum focus distance hay khoảng cách lấy nét gần nhất
- nFD: hay FDn không được thể hiện trên tên ống kính nhưng dùng để phân biệt thế hệ ống kính FD mới (new FD) với ống kính FD cũ
Vsion tập trung hoàn thiện thông tin các ống kính cho máy film trước nên phần ống kính AF thông tin còn giới hạn.
Nếu phát hiện sai sót hoặc có thông tin bổ sung, các bạn có thể liên lạc chúng tôi qua trang Vsion trên Facebook
Tên ống kính Giai đoạn Thiết kế F min MFD Filter Mức giá Đánh giá
Canon FD
FD 7.5mm f/5.6 Fisheye 8/11 f/22
FD 7.5mm f/5.6 S.S.C. Fisheye 8/11 f/22
nFD 7.5mm f/5.6 Fisheye 8/11 f/22
nFD 14mm f/2.8 L 10/14 f/22 0.25m
FD 15mm f/2.8 S.S.C. Fisheye 9/10 f/16 0.30m
nFD 15mm f/2.8 Fisheye 9/10 f/22 0.20m
FD 17mm f/4 9/11 f/22 0.25m 72mm
FD 17mm f/4 S.S.C. 9/11 f/22 0.25m 72mm
nFD 17mm f/4 9/11 f/22 0.25m 72mm
FD 20mm f/2.8 S.S.C. 9/10 f/22 0.25m 72mm
nFD 20mm f/2.8 9/10 f/22 0.25m 72mm
FD 24mm f/2.8 S.S.C. 8/9 f/16 0.30m 55mm
FD 24mm f/2.8 S.S.C. 8/9 f/16 0.30m 55mm
nFD 24mm f/2.8 9/10 f/22 0.30m 52mm
nFD 24mm f/2 9/11 f/22 0.30m 52mm
FD 24mm f/1.4 S.S.C. Aspherical 8/10 f/16 0.30m 72mm
nFD 24mm f/1.4 L 8/10 f/16 0.30m 72mm
FD 28mm f/3.5 6/6 f/16 0.40m 55mm
FD 28mm f/3.5 S.C. 6/6 f/16 0.40m 55mm
FD 28mm f/2.8 S.C. 7/7 f/22 0.30m 55mm
nFD 28mm f/2.8 7/7 f/22 0.30m 52mm
FD 28mm f/2 S.S.C. 8/9 f/22 0.30m 55mm
nFD 28mm f/2 9/10 f/22 0.30m 52mm
FD 35mm f/3.5 6/6 f/16 0.40m 55mm
FD 35mm f/3.5 S.S.C. 6/6 f/22 0.40m 55mm
FD TS 35mm f/2.8 8/10 f/22 0.30m 58mm
FD TS 35mm f/2.8 S.S.C. 8/9 f/22 0.30m 58mm
FD 35mm f/2 (chrome nose, concave - viền bạc, thấu kính trước lõm) 8/9 f/16 0.30m 55mm
FD 35mm f/2 S.S.C. (I) (concave - thấu kính trước lõm) S/N: 10001-99999 8/9 f/16 0.30m 55mm
FD 35mm f/2 S.S.C. (II) (convex - thấu kính trước lồi) S/N > 100000 8/9 f/22 0.30m 55mm
nFD 35mm f/2 8/10 f/22 0.30m 52mm
FD 50mm f/3.5 S.S.C. Macro 4/6 f/22 0.205m 55mm
nFD 50mm f/3.5 Macro 4/6 f/32 0.232m 52mm
nFD 50mm f/2 4/6 f/16 0.60m 52mm
AC 50mm f/1.8 1985 4/6 f/22 0.60m 52mm
FD 50mm f/1.8 4/6 f/16 0.60m 55mm
FD 50mm f/1.8 S.C. 4/6 f/16 0.60m 55mm
nFD 50mm f/1.8 4/6 f/22 0.60m 52mm
FD 50mm f/1.4 6/7 f/16 0.45m 55mm
FD 50mm f/1.4 S.S.C 6/7 f/16 0.45m 55mm
nFD 50mm f/1.4 6/7 f/22 0.45m 52mm
nFD 50mm f/1.2 6/7 f/16 0.50m 52mm
nFD 50mm f/1.2 L 6/8 f/16 0.50m 52mm
FD 55mm f/1.2 5/7 f/16 0.60m 58mm
FD 55mm f/1.2 S.S.C. 5/7 f/16 0.60m 58mm
FD 55mm f/1.2 AL 6/8 f/16 0.60m 58mm
FD 55mm f/1.2 S.S.C. AL 6/8 f/16 0.60m 58mm
FD 55mm f/1.2 S.S.C. Aspherical 6/8 f/16 0.60m 58mm
FD 85mm f/2.8 Soft focus 4/6 f/22 0.80m 58mm
FD 85mm f/1.8 4/6 f/16 1.00m
FD 85mm f/1.8 S.S.C 4/6 f/16 0.90m 55mm
nFD 85mm f/1.8 4/6 f/22 0.90m 55mm
FD 85mm f/1.2 S.S.C Aspherical 6/8 f/16 1.00m 72mm
FD 85mm f/1.2 L 6/8 f/16 0.90m 72mm
FD 100mm f/4 S.C. Macro 3/5 f/32 0.40m 55mm
nFD 100mm f/4 Macro 3/5 f/32 0.45m 55mm
FD 100mm f/2.8 5/5 f/22 1.00m 55mm
FD 100mm f/2.8 S.S.C. 5/5 f/22 1.00m 55mm
nFD 100mm f/2.8 5/5 f/32 1.00m 52mm
nFD 100mm f/2 4/6 f/32 1.00m 52mm
FD 135mm f/3.5 3/4 f/22 1.50m 55mm
FD 135mm f/3.5 S.C. (I) 3/4 f/22 1.50m 55mm
FD 135mm f/3.5 S.C. (II) (chrome nose - viền bạc) 4/4 f/32 1.30m 52mm
FD 135mm f/3.5 S.S.C. 4/4 f/32 1.30m 52mm
nFD 135mm f/3.5 4/4 f/32 1.30m 52mm
FD 200mm f/4 1971 5/6 f/22 2.50m 55mm
FD 200mm f/4 S.S.C. 1973 5/6 f/22 2.50m 55mm
nFD 200mm f/4 1979 6/7 f/32 1.50m 52mm
nFD 200mm f/4 Macro 1981 6/9 f/32 0.58m 58mm
FD 200mm f/2.8 S.S.C. 1975 5/5 f/22 1.80m 72mm
nFD 200mm f/2.8 (I) 1979 5/5 f/32 1.80m 72mm
nFD 200mm f/2.8 (II) (rear focusing system - lấy nét bằng kính sau, không đổi chiều dài khi focus) 1982 6/7 f/32 1.50m 72mm
nFD 200mm f/2.8 (III) (internal focus - lấy nét bằng kính giữa, không đổi chiều dài khi focus) 6/7 f/32 1.50m 72mm
nFD 200mm f/1.8 L (ống kính FD cuối cùng) 1989 9/11 f/22 2.50m drop-in 48mm
FD 300mm f/5.6
FD 300mm f/5.6 S.C.
FD 300mm f/5.6 S.S.C.
nFD 300mm f/5.6
FD 300mm f/4 S.S.C.
nFD 300mm f/4
FD 300mm f/4 L
nFD 300mm f/4 L
FD 300mm f/2.8 S.S.C. Fluorite
nFD 300mm f/2.8 L
FD 400mm f/4.5 S.S.C.
nFD 400mm f/4.5
nFD 400mm f/2.8 L
Reflex 500mm f/8 S.S.C.
New Reflex 500mm f/8
FD 500mm f/4.5 L
nFD 500mm f/4.5 L
FD 600mm f/4.5 S.S.C.
nFD 600mm f/4.5
FD 800mm f/5.6 S.S.C.
FD 800mm f/5.6 L
nFD 800mm f/5.6 L
Catadioptric / Mirror lens 800mm f/3.8 2/3
Catadioptric / Mirror lens 2000mm f/11 3/5
Catadioptric / Mirror lens 5200mm (5150mm) f/14 120m
nFD 20-35mm f/3.5 L
FD 24-35mm f/3.5 S.S.C. Aspherical
nFD 24-35mm f/3.5 L
FD 28-50mm f/3.5 S.S.C.
nFD 28-50mm f/3.5
nFD 28-55mm f/3.5-4.5
nFD 28-85mm f/4
FD 35-70mm f/2.8-3.5 S.S.C.
nFD 35-70mm f/2.8-3.5
nFD 35-70mm f/3.5-4.5
AC 35-70mm f/3.5-4.5
nFD 35-70mm f/4
nFD 35-105mm f/3.5
nFD 35-105mm f/3.5-4.5
nFD 50-135mm f/3.5
nFD 50-300mm f/4.5 L
nFD 70-150mm f/4.5
nFD 70-210mm f/4
nFD 75-200mm f/4.5
FD 80-200mm f/4 S.S.C.
nFD 80-200mm f/4
nFD 80-200mm f/4 L
FD 85-300mm f/4.5 S.S.C.
nFD 85-300mm f/4.5
FD 100-200mm f/5.6
FD 100-200mm f/5.6 S.S.C.
nFD 100-200mm f/5.6
nFD 100-300mm f/5.6
nFD 100-300mm f/5.6 L
nFD 150-600mm f/5.6
Extender FD 1.4X-A (cho ống fix từ 300mm trở lên)
Extender FD 2X-A (cho ống fix từ 300mm trở lên và zoom có 300mm)
Extender FD 2X-B (cho ống fix dưới 300mm và zoom tối đa 300mm)
Canon FL
FL 19mm f/3.5
FL 19mm f/3.5 R (retrofocus, invert telephoto - công thức nghịch đảo ống telephoto) 1965 9/11 f/16 0.50m
FL 28mm f/3.5
FL 35mm f/3.5 1968 6/6 f/16 0.40m 48mm
FL 35mm f/2.5
FL 38mm f/2.8 P 1965 3/4 f/16 0.80m 48mm
FL 50mm f/3.5 Macro
FL 50mm f/1.8 (I)
FL 50mm f/1.8 (II) 1968 4/6 f/16 0.60m 48mm
FL 50mm f/1.4
FL 50mm f/1.4 (I) 1966 5/6 f/16 0.60m 58mm
FL 50mm f/1.4 (II) 1968 6/7 f/16 0.60m 58mm
FL 55mm f/1.2
FL 58mm f/1.2 (I)
FL 58mm f/1.2 (II) 1966 5/7 f/16 0.60m 58mm
FL 85mm f/1.8
FL 100mm f/4 Macro
FL 100mm f/3.5
FL 135mm f/3.5
FL 135mm f/2.5
FL 200mm f/4.5
FL 200mm f/3.5 (I)
FL 200mm f/3.5 (II) 1966 5/7 f/22 2.50m 58mm
FL-F 300mm f/5.6 Fluorite 1969 6/7 f/22 3.50m 58mm
FL 300mm f/2.8 S.S.C. Fluorite 1974 5/6 f/32 3.50m Filter drop-in
FL 400mm f/5.6
FL 500mm f/5.6
FL-F 500mm f/5.6 Fluorite (ống kính đầu tiên dùng tinh thể fluorite) 1969 5/6 f/22 10.0m 95mm
FL 600mm f/5.6
FL 800mm f/8
FL 1200mm f/11 1972 5/7 f/64 40.0m 48mm
FL 55-135mm f/3.5
FL 85-300mm f/5
FL 100-200mm f/5.6 1966 5/8 f/22 2.50m 55mm
Canon R
Super-Canomatic R 35mm f/2.5 (màu đen) 1960 5/7 f/16 0.40m 58mm
Canon lens R 50mm f/1.8 (I) (màu đen) 1959 4/6 f/16 0.60m 58mm
Canon lens R 50mm f/1.8 (II) (màu đen, viền bạc) 1963 4/6 f/16 0.60m 58mm
Super-Canomatic R 50mm f/1.8 (màu đen) f/16 0.60m 58mm
Super-Canomatic R 58mm f/1.2 (màu đen, ống khẩu lớn f/1.2 đầu tiên) 1962 5/7 f/16 0.60m 58mm
Super-Canomatic R 85mm f/1.8 (màu đen) 1961 4/5 f/16 1.00m 58mm
Canon lens R 85mm f/1.9 (màu đen, viền bạc) 1960 4/5 f/22 1.00m 48mm
Canon lens R 100mm f/3.5 (I) (màu đen, viền bạc) 1963 4/5 f/22 1.00m 40mm
Super-Canomatic R 100mm f/2 (màu đen, viền bạc) 1959 4/6 f/16 1.00m 58mm
Canon lens R 135mm f/3.5 (I) (màu đen, viền bạc) 1959 3/4 f/22 1.50m 48mm
Canon lens R 135mm f/3.5 (II) (màu đen, viền bạc) 1961 3/4 f/22 1.50m 48mm
Super-Canomatic R 135mm f/2.5 1960 4/6 f/16 1.50m 58mm
Canon lens R 200mm f/3.5 (màu đen, viền bạc) 1957 5/7 f/22 2.50m 58mm
Canon lens R 300mm f/4 1960 4/5 f/22 1.50m 48mm
Canon lens R 400mm f/4.5 1960 4/5 f/22 3.10m 48mm
Canon lens R 600mm f/5.6 1960 1/2 f/32 6.40m 48mm
Canon lens R 800mm f/8 1960 1/2 f/32 13.5m 48mm
Canon lens R 1000mm f/11 1960 1/2 f/32 21.0m 48mm
Super-Canomatic R 55-135mm f/3.5 (màu đen, ống zoom đầu tiên của máy Canon SLR) 1963 10/15 f/22 2.00m 58mm
Canon LTM/RF (ngàm L39 rangefinder)
Canon lens 19mm f/3.5 (màu đen)
Canon lens 25mm f/3.5 (màu bạc)
Canon lens 28mm f/3.5 (màu bạc)
Canon lens 35mm f/2.8 (màu bạc, viền đen) 1950-1960 f/22
Canon lens 35mm f/1.5 (màu đen, viền bạc)
Canon lens 35mm f/2 SM (màu đen) f/22 1.00m 40mm
Canon lens 50mm f/2.2 (màu đen) 1950-1960
Canon lens 50mm f/2 (f=5cm, màu bạc)
Serenar 50mm f/1.9 (màu bạc)
Canon lens 50mm f/1.8 (màu đen, viền bạc)
Serenar 50mm f/1.8 (màu bạc) f/16
Canon lens 50mm f/1.4 (màu đen, viền bạc) f/22 1.00m
Canon lens 50mm f/1.2 (màu đen, viền bạc) f/22 1.00m
Canon lens 50mm f/0.95 (màu đen, viền bạc) - Dream lens, Canon 7 mount (không dùng ngàm LTM) f/16 $2,000
Canon lens 85mm f/1.8 (màu đen) f/22
Canon lens 85mm f/1.9 (màu bạc) f/16 1.00m
Canon lens 85mm f/1.9 (màu đen) f/22 1.00m
Serenar 85mm f/2 (màu bạc)
Serenar 100mm f/4 (màu bạc) f/16
Canon lens 100mm f/3.5 (màu bạc, viền đen)
Canon lens 100mm f/2 (màu đen) f/22
Canon lens 135mm f/3.5 (màu bạc / màu đen) f/22
Serenar 134mm f/4 (màu bạc) f/16
Canon lens 200mm f/3.5 (màu đen, viền bạc) f/22
Canon EF (ống kính AF cho máy Canon DSLR)
EF 14mm f/2.8 L USM
EF 14mm f/2.8 L II USM
EF 15mm f/2.8 Fisheye
EF 20mm f/2.8 USM
EF 24mm f/2.8 USM
EF 24mm f/2.8 IS USM
EF-S 24mm f/2.8 STM
EF 24mm f/1.4 L USM
EF 24mm f/1.4 L II USM
EF 28mm f/1.8 USM
EF 28mm f/2.8
EF 28mm f/2.8 IS USM
EF 35mm f/2 USM
EF 35mm f/2 IS USM
EF 35mm f/1.4 L USM
EF 35mm f/1.4 L II USM
EF 40mm f/2.8 STM
EF 50mm f/2.5 Macro
EF 50mm f/1.8
EF 50mm f/1.8 II
EF 50mm f/1.8 STM
EF 50mm f/1.4 USM
EF 50mm f/1.2 L USM
EF 50mm f/1.0 L USM
EF-S 60mm f/2.8 Macro USM
MP-E 65mm f/2.8 1-5X Macro (ngàm EF, Manual focus)
EF 85mm f/1.8 USM
EF 85mm f/1.2 L
EF 85mm f/1.2 L II USM
EF 100mm f/2.8 USM Macro
EF 100mm f/2.8 L IS Macro USM
EF 100mm f/2 USM
EF 135mm f/2.8 Soft focus
EF 135mm f/2 L USM
EF 180mm f/3.5 L Macro USM
EF 200mm f/2.8 L USM
EF 200mm f/2.8 L II USM
EF 200mm f/2 L IS USM
EF 200mm f/1.8 L USM
EF 300mm f/4 L USM
EF 300mm f/4 L IS USM
EF 300mm f/2.8 L USM
EF 300mm f/2.8 L IS USM
EF 300mm f/2.8 L IS ii USM
EF 400mm f/5.6 L USM
EF 400mm f/4 DO IS USM
EF 400mm f/4 DO IS II USM
EF 400mm f/2.8 L USM
EF 400mm f/2.8 L IS USM
EF 400mm f/2.8 L IS II USM
EF 500mm f/4.5 L USM
EF 500mm f/4 L IS USM
EF 500mm f/4 L IS II USM
EF 600mm f/4 L USM
EF 600mm f/4 L IS USM
EF 600mm f/4 L IS II USM
EF 800mm f/5.6 L USM
EF 1200mm f/5.6 L USM
EF 8-15mm f/4 USM Fisheye
EF 11-24mm f/4 L USM
EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM
EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM
EF-S 15-85mm f/3.5-5.6 IS USM
EF 16-35mm f/4 L IS USM
EF 16-35mm f/2.8 L USM
EF 16-35mm f/2.8 L II USM
EF 16-35mm f/2.8 L III USM
EF 17–40mm f/4L USM
EF 17–35mm f/2.8L USM
EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM
EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS USM
EF-S 18-55mm f/3.5-5.6
EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS
EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II
EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM
EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM
EF-S 18–200mm f/3.5–5.6 IS
EF 20-35mm f/3.5-4.5 USM
EF 20-35mm f/2.8L
EF 22–55mm f/4–5.6 USM
EF 24–70mm f/4L IS USM
EF 24–70mm f/2.8L USM
EF 24–70mm f/2.8L II USM
EF 24–85mm f/3.5–4.5
EF 24-105mm f/4L IS USM
EF 24-105mm f/4L IS II USM
EF 28–70mm f/2.8L USM
EF 28–80mm f/3.5–5.6
EF 28–80mm f/3.5–5.6 USM
EF 28–80mm f/3.5–5.6 II
EF 28–80mm f/3.5–5.6 II USM
EF 28–80mm f/3.5–5.6 III USM
EF 28–80mm f/3.5–5.6 IV USM
EF 28–80mm f/3.5–5.6 V USM
EF 28–80mm f/2.8–4L
EF 28–80mm f/2.8–4L II USM
EF 28–80mm f/2.8–4L III
EF 28-90mm f/4-5.6
EF 28–105mm f/4–5.6 USM
EF 28-105mm f/3.5-4.5 II USM
EF 28-105mm f/4-5.6 USM
EF 28–135mm f/3.5–5.6 IS USM
EF 28–300mm f/3.5–5.6L IS USM
EF 35-70mm f/3.5-4.5
EF 35-70mm f/3.5-4.5A
EF-S 55–250mm f/4–5.6 IS
EF-S 55–250mm f/4–5.6 IS II
EF-S 55–250mm f/4–5.6 IS STM
EF 70–200mm f/4L USM
EF 70–200mm f/4L IS USM
EF 70–200mm f/2.8L USM
EF 70–200mm f/2.8L IS USM
EF 70–200mm f/2.8L IS II USM
EF 70–300mm f/4–5.6 IS USM
EF 70–300mm f/4–5.6 IS II USM
EF 70–300mm f/4–5.6L IS USM
EF 70–300mm f/4.5–5.6 DO IS USM
Canon EF-M (ống kính AF cho máy Canon không gương lật EOS M)
Canon EF-M 22mm F/2 STM
Canon EF-M 28mm F/3.5 Macro IS STM
Canon EF-M 11-22mm F/4-5.6 IS STM
Canon EF-M 15-45mm F/3.5-6.3 IS STM
Canon EF-M 18-150mm F/3.5-5.6 IS STM
Canon EF-M 18-55mm F/3.5-5.6 IS STM
Canon EF-M 55-200 F/4.5-63 IS STM
Canon EF-M 55-200mm F/4.5-6.3 IS STM
Share by: