Ống kính Carl Zeiss

Danh sách ống kính Zeiss (Carl Zeiss Jena)
Một số lưu ý về thuật ngữ:
- Thiết kế ống kính được thể hiện dưới dạng x/y trong đó x là số nhóm thấu kính, y là số thấu kính
- T*: Transmission (tên lớp tráng phủ đa lớp của Carl Zeiss để hạn chế phản xạ và sắc sai)
- F min: giá trị khẩu độ nhỏ nhất
- MFD: Minimum focus distance hay khoảng cách lấy nét gần nhất
Vsion tập trung hoàn thiện thông tin các ống kính cho máy film trước nên phần ống kính AF thông tin còn giới hạn.
Nếu phát hiện sai sót hoặc có thông tin bổ sung, các bạn có thể liên lạc chúng tôi qua trang Vsion trên Facebook
Tên ống kính  Giai đoạn Thiết kế F min MFD Filter Mức giá Đánh giá
Ngàm C/Y
Carl-Zeiss Distagon T* 15mm f/3.5 12/13 f/22 0.16m
Carl-Zeiss Distagon T* 16mm f/2.8 Fisheye 7/8 f/22 0.30m
Carl-Zeiss Distagon T* 18mm f/4 9/10 f/22 0.30m 86mm
Carl-Zeiss Distagon T* 21mm f/2.8 13/15 f/22 0.22m 82mm
Carl-Zeiss Distagon T* 25mm f/2.8 9/10 f/22 0.25m 55mm
Carl-Zeiss Distagon T* 28mm f/2.8 7/7 f/22 0.25m 55mm
Carl-Zeiss Distagon T* 28mm f/2 8/9 f/22 0.24m 55mm
Carl-Zeiss Distagon T* 35mm f/1.4 8/9 f/16 0.30m 67mm
Carl-Zeiss Distagon T* 35mm f/2.8 6/6 f/22 0.40m 55mm
Carl-Zeiss Tessar T* 45mm f/2.8 3/4 f/22 0.60m 49mm
Carl-Zeiss Planar T* 50mm f/1.4 6/7 f/16 0.45m 55mm
Carl-Zeiss Planar T* 50mm f/1.7 6/7 f/16 0.60m 55mm
Carl-Zeiss Planar T* 55mm f/1.2 7/8 f/16 0.60m 77mm
Carl-Zeiss Makro-Planar T* 60mm f/2.8 4/6 f/22 0.24m 67mm
Carl-Zeiss Makro-Planar T* 60mm f/2.8 C 4/6 f/22 0.27m 55mm
Carl-Zeiss Planar T* 85mm f/1.4 5/6 f/16 1.00m 67mm
Carl-Zeiss Sonnar T* 85mm f/2.8 4/5 f/22 1.00m 55mm
Carl-Zeiss Planar T* 85mm f/1.2 7/8 f/16 1.00m 77mm
Carl-Zeiss Planar T* 100mm f/2 5/6 f/22 1.00m 67mm
Carl-Zeiss Makro-Planar T* 100mm f/2.8 7/7 f/22 0.41m 67mm
Carl-Zeiss Sonnar T* 100mm f/3.5 4/5 f/22 1.00m 55mm
Carl-Zeiss Sonnar T* 135mm f/2.8 4/5 f/22 1.60m 55mm
Carl-Zeiss Sonnar T* 135mm f/2 5/5 f/22 1.50m 72mm
Carl-Zeiss Sonnar T* 180mm f/2.8 5/6 f/22 1.40m 72mm
Carl-Zeiss Apo-Sonnar T* 200mm f/2 9/11 f/22 1.80m
Carl-Zeiss Tessar T* 200mm f/4 5/6 f/32 1.50m 55mm
Carl-Zeiss Tessar T* 200mm f/3.5 5/6 f/32 1.80m 67mm
Carl-Zeiss Apo-Tessar T* 300mm f/2.8 7/8 f/22 3.50m
Carl-Zeiss Tessar T* 300mm f/4 5/5 f/32 3.50m 82mm
Carl-Zeiss Apo-Tessar T* 600mm f/4 9/10 f/32
Carl-Zeiss T* 28-70mm f/3.5-4.5 9/9 f/22 0.30m 67mm
Carl-Zeiss T* 28-85mm f/3.3-4 13/16 f/22 0.60m 82mm
Carl-Zeiss T* 35-135mm f/3.3-4.5 15/16 f/22 0.26m 82mm
Carl-Zeiss T* 35-70mm f/3.4 10/10 f/22 0.25m 67mm
Carl-Zeiss T* 70-210mm f/3.5 12/15 f/22 0.30m 67mm
Carl-Zeiss T* 80-200mm f/4 10/13 f/22 1.00m 55mm
Carl-Zeiss V-S. T* 100-300mm f/4.5-5.6 7/12 f/32 1.50m 67mm
Ngàm Contax G
Carl-Zeiss G T* Hologon 16mm f/8 G 3/5 0.30m
Carl-Zeiss G T* Biogon 21mm f/2.8 G 7/9 f/22 0.50m 55mm
Carl-Zeiss G T* Biogon 28mm f/2.8 G 5/7 f/22 0.50m 46mm
Carl-Zeiss G T* Planar 35mm f/2 G 5/7 f/22 0.50m 46mm
Carl-Zeiss G T* Planar 45mm f/2 G 4/6 f/22 0.50m 46mm
Carl-Zeiss G T* Sonnar 90mm f/2.8 G 4/5 f/22 1.00m 46mm
Carl-Zeiss G T* 35-70mm f/3.5-5.6 G 8/13 f/22 1.00m 46mm
Ngàm Contax N
Carl-Zeiss AF T* 50mm f/1.4 N 6/7 f/22 0.45m 67mm
Carl-Zeiss AF T* 85mm f/1.4 N 9/10 f/22 0.83m 82mm
Carl-Zeiss AF T* 100mm f/2.8 N 8/12 f/22 0.15m 72mm
Carl-Zeiss AF T* 400mm f/4 N 6/7 f/22 2.90m 112mm
Carl-Zeiss AF T* 17-35mm f/2.8 N 10/15 f/22 0.50m 95mm
Carl-Zeiss AF T* 24-85mm f/3.5-4.5 N 12/14 f/22 0.50m 82mm
Carl-Zeiss AF T* 28-80mm f/3.5-5.6 N 7/7 f/22 0.25m 55mm
Carl-Zeiss AF T* 70-210mm f/3.5-4.5 N 11/14 f/22 1.00m 67mm
Carl-Zeiss AF T* 70-300mm f/4-5.6 N 11/16 f/22 1.50m 72mm
Ngàm Fujifilm X
Carl-Zeiss Touit Distagon T* 12mm f/2.8 8/11 f/22 0.18m 67mm
Carl-Zeiss Touit Planar T* 32mm f/1.8 5/8 f/22 0.37m 52mm
Zeiss Touit Makro Planar T* 50mm f/2.8 11/14 f/22 0.15m 52mm
Ngàm Sony E
Carl-Zeiss Touit Distagon T* 12mm f/2.8 8/11 f/22 0.18m 67mm
Carl-Zeiss Touit Planar T* 32mm f/1.8 5/8 f/22 0.37m 52mm
Carl-Zeiss Sonnar T* 24mm f/1.8 ZA 7/8 f/22 0.16m 49mm
Zeiss Vario-Tessar T* 16-70mm f/4 ZA 12/16 f/22 0.35m 55mm
Zeiss Distagon T* 35mm f/1.4 ZA 8/12 f/22 0.30m 72mm
Zeiss Planar T* 50mm f/1.4 ZA 9/12 f/22 0.45m 72mm
Zeiss Sonnar T* 35mm f/2.8 ZA 5/7 f/22 0.35m 49mm
Zeiss Sonnar T* 55mm f/1.8 ZA 5/7 f/22 0.50m 49mm
Zeiss Vario-Tessar T* 16-35mm f/4 ZA 10/12 f/22 0.28m 72mm
Zeiss Vario-Tessar T* 24-70mm f/4 ZA 10/12 f/22 0.40m 67mm
Zeiss Batis Distagon T* 18mm f/2.8 ZA 10/11 f/22 0.25m 77mm
Zeiss Batis Distagon T* 25mm f/2 ZA 8/10 f/22 0.20m 67mm
Zeiss Batis Sonnar T* 85mm f/1.8 ZA 8/11 f/22 0.80m 67mm
Zeiss Loxia Biogon T* 35mm f/2 6/9 f/22 0.30m 52mm
Zeiss Loxia Distagon T* 21mm f/2.8 9/11 f/22 0.25m 52mm
Zeiss Loxia Planar T* 50mm f/2 4/6 f/22 0.45m 52mm
Zeiss Loxia Sonnar T* 85mm f/2.4 7/7 f/22 0.80m 52mm
Zeiss Touit Makro Planar T* 50mm f/2.8 11/14 f/22 0.15m 52mm
Share by: